نوشته‌های تازه

Title Graphic

تبلیغات بد اما بفروش Tag

تبلیغات بد

تبلیغات بد اما بفروش!

یک چیز را نمی‌توان انکار کرد؛ یک سری از تبلیغات، تبلیغات بد اما بفروشی هستند. به لحاظ تکنیکال و تخصصی و فنی، تبلیغات بدی هستند؛ اما بفروش‌اند. "تبلیغات بد، اما بفروش". این نکته بسیار اهمیت دارد که شاید جامعه‌ی تبلیغاتی ما کمتر شانه‌ی خود را زیر بار این موضوع...